Algemene Detacheringsvoorwaarden

Voor het verrichten van werkzaamheden door EC Personeelsdiensten B.V. in het kader van een overeenkomst van opdracht tot detachering hetzij uitzending van haar personeel aan derden.

Artikel 1. Algemeen

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen, welke EC Personeelsdiensten aanvaardt voor het leveren van zaken, het verrichten van diensten, alsmede voor werkzaamheden in het kader van overeenkomst van opdracht.

Op alle opdrachten welke EC Personeelsdiensten aanvaardt zijn tenzij in zoverre schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing:

  1. Deze Algemene Detacheringsvoorwaarden
  2. De overeenkomst van de opdracht

De opdrachtnemer zal de opdrachtgever, voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst van de opdracht bekend maken met deze algemene voorwaarden. Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met deze algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst van opdracht in strijd zijn, zijn niet van toepassing op de aan EC Personeelsdiensten verstrekte opdracht tenzij in zoverre die bepalingen schriftelijk uitdrukkelijk door EC Personeelsdiensten zijn aanvaard. Het van toepassing verklaren door de opdrachtgever van eigen algemene voorwaarden word uitdrukkelijk van de hand gewezen zodat die voorwaarden hoe dan ook geen gelding hebben.

Artikel 2. Aanbieding en opdracht

2.1 Een door EC Personeelsdiensten uitgebrachte aanbieding is ten alle tijden volledig vrijblijvend en EC Personeelsdiensten kan een naar aanleiding van een aanbieding gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk weigeren zonder dat dit enige verplichting voor EC Personeelsdiensten met zich meebrengt. De aanbieding vermeld in ieder geval de specifieke voorwaarden waaronder EC Personeelsdiensten een overeenkomst van opdrachten kan aanvaarden. De prijs van de opdracht wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de werkelijke besteedde uren.

2.2 Indien een opdracht wordt verstrekt, welke overeenkomt met de inhoud van een door EC Personeelsdiensten gedane schriftelijke aanbieding, dan komt de overeenkomst van de opdracht eerst tot stand op de datum van aanvaarding door EC Personeelsdiensten van een aan haar verstrekte opdracht.

2.3 Indien door EC Personeelsdiensten mondeling een opdracht wordt aanvaard, welke overeenkomt met de inhoud van de door EC Personeelsdiensten gedane aanbieding, dan komt de overeenkomst tot stand op de datum waarop EC Personeelsdiensten aanvaarding  van zodanige opdracht schriftelijk bevestigt en een getekend exemplaar retour heeft ontvangen. Ingehuurde medewerkers van EC Personeelsdiensten kunnen kosteloos worden overgenomen na 2080 gefactureerde uren.

Artikel 3. Inzet/Onttrekking personeel

3.1 Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van EC Personeelsdiensten, verboden de werknemers en ex-werknemers van EC Personeelsdiensten, die in het kader van de overeenkomst van de opdracht werkzaamheden voor de opdrachtgever hebben verricht, gedurende de overeenkomst, alsmede 6 maanden na afloop daarvan, in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/ofactiviteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin van het woord. Bij overtreding van het in de vorige volzin omschreven verbod is de opdrachtgever aan EC Personeelsdiensten verschuldigd en dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van €22.689,– (exclusief BTW) per overtreding en van €226,89 voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, onverminderd het recht van EC Personeelsdiensten om volledige schadevergoeding te vorderen.

3.2 Het in het vorige lid omschreven verbod is tevens van toepassing op de (aspirant)medewerkers die door EC Personeelsdiensten op enigerlei wijze als kandidaat bij opdrachtgever zijn geïntroduceerd. Op het moment dat de opdrachtgever met de door EC Personeelsdiensten aangeboden (aspirant)medewerker een rechtstreeks dienstverband is aangegaan of werkzaamheden laat  verrichten (via derden), zonder dat partijen tot een vergelijk waren gekomen omtrent het uurtarief, dan is de opdrachtgever aan EC Personeelsdiensten dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling, een schadevergoeding van €22.689,– (exclusief BTW) verschuldigd, onverlet het recht van EC Personeelsdienstenom volledige schadevergoeding te vorderen. De hieruit voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtgever zijn van kracht gedurende 6 kalendermaanden vanaf de introductie van desbetreffende (aspirant)medewerker door EC Personeelsdiensten.

Artikel 4. Administratie, Betaling en Betalingszekerheid

4.1 EC Personeelsdiensten draagt zorg voor het bijhouden van een nauwkeurige administratie, met name waar het gaat over de inzet van haar personeel ter zake van het onderhavige project. Door of namens EC Personeelsdiensten wordt wekelijks een schriftelijke urendeclaratie aan de opdrachtgever voorgelegd, een en ander teneinde de uiteindelijke nacalculatie te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken voor partijen. Onderhavige urendeclaratie wordt onmiddellijk na acceptatie door opdrachtgever door partijen als bindend beschouwd. Van voornoemde acceptatie is sprake ingeval EC Personeelsdiensten binnen twee dagen na het verlopen van de week waarop de urendeclaratie betrekking heeft geen uitdrukkelijk schriftelijke reclame van opdrachtgever tegen de urendeclaratie heeft ontvangen. De bewijslast omtrent de tijdige indiening van de reclame rust op opdrachtgever.

4.2Facturatie door opdrachtnemer geschiedt wekelijks. Betaling door opdrachtgever aan EC Personeelsdiensten zal op basis van een door EC Personeelsdiensten aan opdrachtgever wekelijks verstrekte factuur plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur vermeldt onder meer de periode waarop de factuur betrekking heeft alsmede een specificatie betreffende de inzet van door EC Personeelsdiensten ingezet personeel, materiaal en materieel.

4.3 Reclames ten opzichte van de inhoud van de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij EC Personeelsdiensten te worden ingediend. Aan reclames die later worden ingediend dan binnen de hier voorziene termijn, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overigens, eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

4.4 De opdrachtgever zal binnen 1 werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij EC Personeelsdiensten reclameren over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschikt van de werknemer van EC Personeelsdiensten, waarna EC Personeelsdiensten gerechtigd is voor zover mogelijk tot vervanging van de werknemer over te gaan. Ingeval opdrachtgever diens klacht niet binnen voornoemde termijn schriftelijk indient, dan kan EC Personeelsdiensten genoegzaam concluderen dat de klacht ongegrond is.

4.5 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de eerste dag van de schriftelijk verzonden aanmaning, tot aan de dag van de algehele voldoening een rente verschuldigd ad. 1% van de openstaande factuurbedragen per kalendermaand, een gedeelte van een maand word als een volle maand gerekend. Betalingsverplichtingen, welke voor opdrachtgever voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht en/of onderhavige algemene voorwaarden, zijn niet voor compensatie vatbaar.

4.6 Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van 40 uur en op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk op normale werkdagen, werk op zater-, zon- en feestdagen en werk buiten Nederland wordt een bijzonder uurtarief, en voor zover van toepassing een onkostenvergoeding, overeengekomen. De opdrachtgever is in ieder geval gehouden de door werknemers van EC Personeelsdiensten in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet in het uurtarief zijn opgenomen.

4.7 EC Personeelsdiensten behoudt zich het recht voor om tussentijds de tarieven te wijzigen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een of meer van de navolgende situaties: indien de opdracht reeds 6 maanden heeft voortgeduurd, het in werking treden van een overheidsmaatregel of een verbindend voorschrift welke een directe en aantoonbare relatie heeft met de tariefstelling van EC Personeelsdiensten; voor zover (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden dit rechtvaardigen; verhoging van de kosten in de ruimste zin van het woord verbonden aan de werkzaamheden van de medewerkers; overige omstandigheden ten gevolge waarvan het jegens EC Personeelsdiensten niet redelijk zou zijn indien de tarieven geen wijzigingen ondergaan.

4.8 EC Personeelsdiensten  behoudt zich van het recht voor de opdrachtgever te verlangen dat op voor haar aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de verplichtingen van opdrachtgever, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 5. Aanwijzingen en verlof

5.1 De werknemers van EC Personeelsdiensten zullen vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever opnemen.

5.2 De opdrachtgever zal tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwijzingen kunnen geven aan de werknemers van EC Personeelsdiensten omtrent de uitvoering van de opdracht, mits deze verantwoord zijn en tijdig zijn verleend.

5.3 De aanwijzingen kunnen niet inhouden dat de werkzaamheden voor andere dan de opdrachtgever behoren te worden verricht of op een andere plaats dan die van de opdrachtgever, tenzij EC Personeelsdiensten daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 De opdrachtgever zal het resultaat van de door de werknemers van EC Personeelsdiensten verrichte werkzaamheden controleren en zal in overleg met EC Personeelsdiensten de eventueel ontstane schade zoveel mogelijk beperken. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.2 Van aansprakelijkheid van EC Personeelsdiensten is uitsluitend sprake in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, waarvan sprake is indien fouten zijn gemaakt dan wel indien EC Personeelsdiensten nalatig is geweest op een wijze die niet past bij een normale vakkennis behoren bij de aanvaarding van een project als het onderhavige. EC Personeelsdiensten is nimmer aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord aangericht door het handelen of nalaten van werknemers. Van een toerekenbare tekortkoming kan echter alleen sprake zijn indien EC Personeelsdiensten, ook nadat zij via een aangetekende brief in gebreke is gesteld, dit met inachtneming van een redelijke termijn voor alsnog nakoming, niet of niet tijdig heeft nagekomen. De aansprakelijkheid van EC Personeelsdiensten vervalt door verloop van 6 maanden na oplevering van de opdracht c.q. eindigen van de werkzaamheden.

6.3 de aansprakelijkheid van EC Personeelsdiensten voor eventuele directe schade in de ruimste zin van het woord voortvloeiende uit de opdracht, is beperkt tot maximaal de helft van het reeds gefactureerde bedrag als voorzien in de aangegane overeenkomst van opdracht. Voornoemde aansprakelijkheid zal, op basis van de desbetreffende aangegane overeenkomst van opdracht, nimmer meer bedragen dan het de factureren bedrag betreffende de direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande 6 maanden, EC Personeelsdiensten is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd door wie ook kenbaar gemaakt, en opdrachtgever zal EC Personeelsdiensten ter zake vrijwaren.

6.4 Opdracht gever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, inclusief bedrijfsschade, veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de wet, schade ontstaan door het handelen of nalaten van de medewerkers van EC Personeelsdiensten, voor zover zij werkzaamheden hebben verricht onder leiding en toezicht van opdrachtgever, en voor de aanwezigheid van verborgen gebreken in de zaken of het werk. Opdrachtgever vrijwaart EC Personeelsdiensten voor aanspraken van derden ter zake.

6.5 De opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimtes waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee werknemers van EC Personeelsdiensten werken of waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van de overeenkomst van de opdracht. De opdrachtgever is tegenover werknemers aansprakelijk ex artikel 7:658 BW en zal EC Personeelsdiensten ter zake vrijwaren.

6.6 EC Personeelsdiensten heeft voor haar werknemers een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ten aanzien vaan diefstal, breuk, beschadiging en dergelijke van goederen en zaken die derden waaronder opdrachtgever van EC Personeelsdiensten, al dan niet tijdelijk aan werknemers van EC Personeelsdiensten ter beschikking stellen, aanvaardt EC Personeelsdiensten personeel hoe dan ook geen aansprakelijkheid. De opdrachtgever zal EC Personeelsdiensten ter zake eventuele vorderingen vrijwaren.

Artikel 7. Overmacht

7.1 De opdrachtgeven zal de overeengekomen werkzaamheden onafgebroken door EC Personeelsdiensten laten verrichten. Indien zulks tijdelijk onmogelijk is, heft dit de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden er dus geen werkzaamheden verricht. In onderling overleg zullen partijen echter trachten de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken. Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van EC Personeelsdiensten onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, die nakoming door EC Personeelsdiensten van het overeengekomen tijdelijk of blijven onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld ook verstaan het uitvallen van een werknemer van EC Personeelsdiensten ten gevolge van onder andere arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of ontslagname e.d.

7.2 Indien EC Personeelsdiensten door het uitvallen van haar werknemer om welke reden dan ook niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal EC Personeelsdiensten zich inspannen om uit eigen geledingen een andere geschikte werknemer te vinden en deze werknemer de werkzaamheden te laten voortzetten. EC Personeelsdiensten is niet aansprakelijk voor het opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden ten gevolge van het uitvallen van een werknemer van EC Personeelsdiensten.

Artikel 8. Opschorting en Ontbinding

In geval van overmacht aan de zijde van EC Personeelsdiensten kan EC Personeelsdiensten haar verplichtingen uit de overeenkomst steeds schriftelijk opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.

Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de onderhavige algemene voorwaarden, of als opdrachtgever niet aan een verzoek van EC Personeelsdiensten om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, kan EC Personeelsdiensten nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van EC Personeelsdiensten om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Geschillen

Op deze algemene leveringsvoorwaarden en alle opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mogelijkerwijs zouden ontstaan inzake de rechtsverhouding tussen EC Personeelsdiensten en de opdrachtgever, zullen zijn onderworpen aan het oordeel van het Kantongerecht te Amsterdam.

Artikel 10. Slotbepaling

10.1 Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden vernietigd worden of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.

10.2 De onderhavige voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van (de rechtsvoorgangers van) EC Personeelsdiensten van eerdere datum.